CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NGƯỜI DÙNG SOLUX

Solux tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân/người dùng trang web của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin của người dùng/cá nhân khi họ sử dụng trang web của chúng tôi tại www.solux.fr. Bằng cách vào trang web của chúng tôi, người dùng/cá nhân đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư của người dùng Solux.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau cho các mục đích khác nhau, bao gồm cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi:
• Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
• Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu sử dụng để hiểu cách Dịch vụ của chúng tôi được truy cập và sử dụng. Điều này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, các trang đã truy cập, thời gian dành cho trang web của chúng tôi và dữ liệu chẩn đoán khác.
• Cookie và Công nghệ theo dõi: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và lưu trữ một số thông tin nhất định, chẳng hạn như tùy chọn của người dùng và dữ liệu liên quan khác.

LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trên các máy chủ bảo mật và sử dụng các biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin của bạn. Các sự kiện và dữ liệu liên quan khác.

CHIA SẺ VÀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đối tác kinh doanh hoặc cơ quan pháp luật trong các trường hợp sau:
• Để cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi;
• Để thực thi các điều khoản dịch vụ và các thỏa thuận khác của chúng tôi;
• Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Solux, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do chúng tôi điều hành. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối”. Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: contact@solux-light.com.